سامانه اطلاعات مدیریتی

اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان می رساند موضوعات برای ارائه تحقیق به شرح زیر می باشد:

نقش تراکم شبکه در تسهیل یادگیری دوجانبه در معماری منابع انسانی
نقش مرکزیت در تسهیل یادگیری دوجانبه در معماری منابع انسانی
نقش اعتماد در یادگیری دوجانبه در معماری منابع انسانی
تاثیر ابعاد ساختاری شبکه در بهبود یادگیری دوجانبه
تاثیر بعد محتوایی شبکه در ارتقای یادگیری دو جانبه
نقش شبکه ها در تلفیق یادگیری اکتشافی و انتفاعی
بررسی عوامل موثر بر بادگیری دوجانبه
بررسی عوامل موثر بر یادگیری انتفاعی
بررسی عوامل موثر بر یادگیری اکتشافی
تعیین زیرساخت های موثر بر اعتماد درون شبکه ای
تعیین زیرساخت های موثر بر اعتماد برون شبکه ای

تقویم آموزشی

سال 1394

 • خرداد ماه

   

  مدیریت استراتژیک پیشرفته

  تاریخ 25 خرداد ساعت 14:00

  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

  تاریخ 16 خرداد ساعت 11:30

  مدیریت منابع انسانی

  تاریخ 20 خرداد ساعت 14:00:

Hide Main content block

تماس با ما


: تهران، میرداماد، خیابان نفت
  Mail is not sent.   Your email has been sent.